0609-2020-LEETCODE-不用加减乘除的加法(位运算)

 • 时间:
 • 来源:互联网
 • 文章标签:

思路:肯定是用位运算,但是要好好思考,位运算怎么用?要考虑的是不进位的值和进位的值。
代码来源:
https://leetcode-cn.com/problems/bu-yong-jia-jian-cheng-chu-zuo-jia-fa-lcof/solution/mian-shi-ti-65-bu-yong-jia-jian-cheng-chu-zuo-ji-7/

	public int add(int a, int b) {
    while(b != 0){
      int c = (a & b) << 1;//只有当a和b同时为1的时候,才存在进位,且进位为左移一位。
      a ^= b;//异或其实就是算不进位的值
      b = c;//把进位的值赋给b下次把b加上
    }
    return a;
  }

本文链接http://www.taodudu.cc/news/show-82831.html