SSLOJ2324 细胞问题P1451

 • 时间:
 • 来源:互联网
 • 文章标签:

Description

一矩形阵列由数字0到9组成,数字1到9代表细胞,细胞的定义为沿细胞数字上下左右还是细胞数字则为同一细胞,求给定矩形阵列的细胞个数。如:阵列

0234500067

1034560500

2045600671

0000000089

有4个细胞。

Input

输入共m+1行第一行有两个数据,分别表示总行数和总列数以下的m行,每行有n个0-9之间的数

Output

细胞个数

Sample Input

4
0234500067
1034560500
2045600671
0000000089

Sample Output

4

思路

差评,样例和数据不符
这道题说是0~9,实际上,我们可以把他们当做0和1,0表示没有细胞,1表示有,那么我们枚举每一个点,如果该处是细胞的一部分,那么我们从这里开始bfs把所有这个细胞吃了(置零),然后s++,输出s,完结撒花
code:

#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<string.h>
#include<queue>
using namespace std;
char a[1005][1005];
int q[4][2]={{0,1},{0,-1},{-1,0},{1,0}},n,m,s;
struct f{
 int x,y;
} o,o2;
queue<f> p;
void bfs(int x,int y)
{
 o.x=x,o.y=y;
 p.push(o);
 while (p.size())
 {
 o=p.front();
 p.pop();
 for (int i=0;i<4;i++)
 {
  int dx=o.x+q[i][0],dy=o.y+q[i][1];
  if (dx<1||dy<1||dx>n||dy>m||a[dx][dy]=='0') continue;
  a[dx][dy]='0';
  o2.x=dx,o2.y=dy;
  p.push(o2);
 }
 }
 return;
}
int main()
{
 cin>>n>>m;
 for (int i=1;i<=n;i++) for (int j=1;j<=m;j++) cin>>a[i][j];
 for (int i=1;i<=n;i++)
 {
 for (int j=1;j<=m;j++)
 {
  if (a[i][j]!='0')
  {
  s++;
  a[i][j]='0';
  bfs(i,j);
  }
 }
 }
 cout<<s;
 return 0;
} 

附dfs代码:

#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<string.h>
#include<queue>
using namespace std;
char a[1005][1005];
int q[4][2]={{0,1},{0,-1},{-1,0},{1,0}},n,m,s;
struct f{
 int x,y;
} o,o2;
queue<f> p;
void bfs(int x,int y)
{
 o.x=x,o.y=y;
 p.push(o);
 while (p.size())
 {
 o=p.front();
 p.pop();
 for (int i=0;i<4;i++)
 {
  int dx=o.x+q[i][0],dy=o.y+q[i][1];
  if (dx<1||dy<1||dx>n||dy>m||a[dx][dy]=='0') continue;
  a[dx][dy]='0';
  o2.x=dx,o2.y=dy;
  p.push(o2);
 }
 }
 return;
}
int main()
{
 cin>>n>>m;
 for (int i=1;i<=n;i++) for (int j=1;j<=m;j++) cin>>a[i][j];
 for (int i=1;i<=n;i++)
 {
 for (int j=1;j<=m;j++)
 {
  if (a[i][j]!='0')
  {
  s++;
  a[i][j]='0';
  bfs(i,j);
  }
 }
 }
 cout<<s;
 return 0;
} 

本文链接http://www.taodudu.cc/news/show-1944904.html