PTA题目:L1-013 计算阶乘和 (10分)

  • 时间:
  • 来源:互联网
  • 文章标签:

问题:

L1-013 计算阶乘和 (10分)
对于给定的正整数N,需要你计算 S=1!+2!+3!+…+N!。

输入格式:
输入在一行中给出一个不超过10的正整数N。

输出格式:
在一行中输出S的值。

输入样例:
3
输出样例:
9

代码如下

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int jc(int x)
{
	int i,j=1;
	for(i=1;i<=x;i++)
	{
		j=j*i;
	}
	return j;
}

int main()
{
	int i,j=0,n,k;
	cin >>n;
	for(i=1;i<=n;i++)
	{
		k=jc(i);
		j=j+k;
	}
	cout<<j;
}

本文链接http://www.taodudu.cc/news/show-1781900.html